Breaking News

ชุมชนคุณธรรม พลัง “บวร” เชิดชูชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

1-2

เมื่อเร็วๆ นี้ นายกฤษศญพงษ์ ศิริ อธิบดีกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ให้การต้อนรับเเละบรรยายในหัวข้อ “บทบาทภาระหน้าที่การบริหารงาน การดำเนินงานของกรมการศาสนา” แก่คณาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศาสนากับการพัฒนา (ภาคปกติ) ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2/2558 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมการศาสนา ร่วมรับฟังการบรรยาย ณ ห้องประชุมกรม ชั้น ๑๒

 

1-4
อธิบดีกรมการศาสนา เริ่มต้นด้วยการแนะนำถึง “วิสัยทัศน์ของกรมการศาสนา” ว่า เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมและสร้างความสมานฉันท์ทั้งแผ่นดิน ภายใต้หลักธรรมทางศาสนา และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี “พันธกิจ” 4 ข้อ คือ ๑. สนองงานพระราชพิธี พระราชกุศล รัฐพิธี และศาสนพิธี ๒. ปลูกฝังและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ๓. ส่งเสริมและสานสัมพันธ์กิจกรรมทางศาสนา ๔. อุปถัมภ์ ทำนุบำรุง คุ้มครองกิจการด้านศาสนา ภายใต้ 4 ยุทธศาสตร์หลักในการขับเคลื่อนและการดำเนินงานของกรมการศาสนา
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ รักษาสืบทอดสถาบันหลักของประเทศ ให้ประชาชนเกิดความภาคภูมิใจ ความรักและหวงแหน ได้แก่ 1.สนองงานและสืบสานงานพระราชพิธี พระราชกุศล พระบรมราชูปถัมภ์ พระบรมราชานุเคราะห์ รัฐพิธี และศาสนพิธี ให้ถูกต้องตามโบราณราชประเพณี และอนุรักษ์สืบทอดให้มั่นคงสืบไป 2.ปฏิบัติงานด้วยความถูกต้องและสง่างาม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในบทบาทหน้าที่ของการรับสนองงานและสืบสานงานพระราชพิธี พระราชกุศล พระบรมราชูปถัมภ์ พระบรมราชานุเคราะห์และงานศาสนพิธี อันถือเป็นหน้าที่อันทรงเกียรติ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริม สืบสาน ปลูกฝังจิตวิญญาณให้เกิดความเลื่อมใสศรัทธา ในสถาบันศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ ได้แก่ 1.กระตุ้นและส่งเสริมให้ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมทางศาสนา 2.น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่วิถีปฏิบัติ 3.ปลูกฝังให้ประชาชนเกิดความเลื่อมใสศรัทธาในสถาบันศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ บูรณาการการทำงานเครือข่าย เพื่อขับเคลื่อนหลักธรรมทางศาสนาสู่ประชาชน ได้แก่

1.ยึดหลักการบูรณาการและใช้หลักธรรมทางศาสนาเป็นเครื่องมือในการสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

2.ร่วมมือกับทุกภาคส่วน วางรากฐานในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมให้มั่นคง

3.ประสานการทำงานร่วมกับเครือข่าย เพื่อขับเคลื่อนหลักธรรมทางศาสนาสู่ประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บูรณาการงานศาสนา ได้แก่

1.น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นนโยบายหลักในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของกรมการศาสนา

2.กำหนดให้วัด ศาสนสถาน รวมทั้งองค์กรทุกเครือข่าย ได้เปิดพื้นที่ให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน
อธิบดีกรมการศาสนา กล่าวต่อไปว่า สำหรับกลยุทธ์การขับเคลื่อนการดำเนินงานของกรมการศาสนานั้น ได้ใช้พีระมิดคุณธรรม ๔ ด้าน ในการขับเคลื่อนให้เกิด “สังคมคุณธรรม” ประกอบด้วย ด้านที่ ๑ บ้าน – วัด – โรงเรียน เกิดการผนึกพลังในการขับเคลื่อน “สังคมคุณธรรม”

ด้านที่ ๒ ประกอบด้วยข้อปฏิบัติหลัก ๓ ประการ ในการขับเคลื่อนให้เกิดสังคมคุณธรรม ประกอบด้วยยึดและปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนาของแต่ละศาสนา สำหรับศาสนาพุทธให้รักษาศีล ๕ น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการดำรงชีวิตตามวิถีวัฒนธรรมที่ดีงาม

ด้านที่ ๓ ความมั่นคงของประเทศไทย ๓ สถาบันหลักที่สำคัญของชาติ คือ สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นพลังที่ยั่งยืนของประเทศ ที่นำพาชาติก้าวหน้าและดำรงอยู่อย่างมั่นคง ด้านที่ ๔ องค์ประกอบสังคมคุณธรรม คือ คนคุณธรรม ชุมชนคุณธรรม องค์กรคุณธรรม หน่วยงานคุณธรรม และสังคมคุณธรรม
โดยเป้าหมายของสังคมคุณธรรม คือ ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกกลุ่มอายุ ทุกพื้นที่ นำหลักธรรมไปประพฤติปฏิบัติ ให้มีชีวิตที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน อย่างสมดุล

 

 

DSC_8996
สำหรับการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมของกรมการศาสนา ประกอบด้วย

1.การสร้างความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สนองงานพระราชพิธี พระราชกุศล รัฐพิธี และศาสนพิธี ส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันสำคัญของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

2. ส่งเสริมให้เกิดสังคมคุณธรรม โดยพลังศาสนา เช่น ชุมชนคุณธรรม ได้แก่ โครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิด ลานธรรม ลานวิถีไทย โดยใช้มิติ บวร องค์กร/หน่วยงานคุณธรรม และ คนมีคุณธรรม ได้แก่ โครงการยกย่องผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา โครงการส่งเสริมพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนไปประกอบศาสนกิจ ณ สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล

3.สนับสนุนส่งเสริมองค์กรศาสนา เผยแผ่หลักธรรมคำสอนทางศาสนาสู่ประชาชน ให้ความสำคัญ ส่งเสริมให้องค์กรทางศาสนาจัดกิจกรรมและการมีส่วนร่วม และการทำงานภายใต้มิติศาสนิกสัมพันธ์
การทำงานดังที่กล่าวมาข้างต้น ทำให้ผลการดำเนินงานของกรมการศาสนาถือเป็นที่รู้จัก จากการสำรวจของกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 3,106 คน ระหว่างวันที่ 10 – 18 สิงหาคม 2558 สรุปผลได้ ดังนี้ การปกป้องและเชิดชูสถาบัน ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 86.25 % 2.การทะนุบำรุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ 71.82 % 3.การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม 63.25 % รู้จักผ่านกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี เทศกาลมาฆบูชา และเทศกาลฮัจย์ เป็นต้น
การดำเนินงานในปี 2558 ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างยิ่งในการกระตุ้น เชิญชวน ให้เครือข่ายทุกภาคส่วนรวมพลังในการขับเคลื่อนกิจกรรมผ่าน บวร ซึ่งผลโพลเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เห็นภาพแห่งความสำเร็จนั้น
ที่มา : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมการศาสนา
ณ. หนูแก้ว