Breaking News

กว่า 30 องค์กรร่วมเปิดตัวหนังสือ “๑๙ สมเด็จพระสังฆราช” สร้างหน้าประวัติศาสตร์-เทิดพระจริยวัตรแห่งองค์พระประมุขสงฆ์

IMG_9643_resize

หลายภาคส่วนกว่า 30 องค์กร อาทิ นิตยสาร CHANGE into ร่วมกับ มูลนิธิครอบครัวพอเพียง สมาคมส่งเสริมความเจริญทางพระพุทธศาสนา วัดยานนาวา สมาคมสภาพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย สมาคมสื่อมวลชนพระพุทธศาสนาและธรรมไทยแห่งชาติ(สพวช.) สถานีวิทยุโทรทัศน์พระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ WBTV นิตยสารธรรมนำโลก นิตยสารพุทธามหาเวท หนังสือพิมพ์คนค้นธรรม นิตยสารธรรมสาร หนังสือพิมพ์รอยธรรม หนังสือพิมพ์นิวส์สมุทรปราการ หนังสือพิมพ์ยุทธจักรดาวเงิน นิตยสารจักรวาลตำรวจ เป็นต้น ได้จัดโครงการจัดทำ หนังสือ ๑๙ สมเด็จพระสังฆราช โดยได้จัดแถลงข่าว เปิดตัวหนังสือ ๑๙ สมเด็จพระสังฆราช แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ณ ห้องฺ Baliroom Foyer ชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

 

โดยคณะผู้จัดทำ ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิร่วมในการแถลงข่าวและเสวนา ประกอบด้วย พล.อ.จรัล กุลละวณิชย์ ประธานสมาคมสภาพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย นางสุชานี แสงสุวรรณ ประธานมูลนิธิครอบครัวพอเพียง นายสาโรจน์ ดาราสมาน นายกสมาคมส่งเสริมความเจริญของพระพุทธศาสนา วัดยานนาวา นายสมชาย สุรชาตรี ผู้ตรวจราชการและโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และนายณรงค์ หนูเชื้อ นายสมาคมสื่อมวลชนพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทยแห่งชาติ ดำเนินรายการโดย แก้ม-ขวัญชนก วุฒิกุล กรรมการผู้จัดการบริษัท ไอทูซี คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด และผู้ดำเนินรายการ “เงินทองต้องรู้” และ ดร.แสน ชฏารัมย์ พิธีกรชื่อดัง

 

 

IMG_9627_resize
ภายในงาน มีแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง อาทิ พล.ต.อ.สันต์ ศรุตานนท์, ระเบียบรัตน์ พงษ์พานิช, รสนา โตสิตระกูล, เกียรติ สิทธีอมร, จริญญา หาญณรงค์, วันเพ็ญ เจิมประไพ, เอิร์ธ สายสว่าง, ยุวเรต กังสถาน, รวีรัตน์ ลักษณวิสิษฐ์, วิภาวดี ตรียะกุล, กิตติศักดิ์ กันดิศาคุณานนท์, อ.นพเก้า ไชยะบุรินทร์, (ธรรมทายาทรุ่นที่ 3 ของคุณแม่สิริ) ดร.เพชรยุพา บูรณ์จรุงรัฐ, กนกลักษณ์ วุ่นทางบุญ, อาจารย์มงคล รอดเที่ยงธรรม, จิ๋ม ซาร่า โอม, สมรัชนะ มูลสาย, นิตยา ลักษณวิศิษฎ์, พูลพัชร พูลเจริญ, พจน์ โพธิ์ศรี, กลุ่มธรรมญาณ ฯลฯ
สำหรับหนังสือ ๑๙ สมเด็จพระสังฆราช ภายในเล่มอัดแน่นด้วยเนื้อหา พระราชประวัติ พระประวัติ สมเด็จพระสังฆราช แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 19 พระองค์ พร้อมประวัติประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช และประวัติผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช นำเสนอพระวรคติธรรม คติธรรม พระดำริของแต่ละพระองค์ รวมทั้งพระอารามหลวงประจำรัชกาลต่างๆ ขนาด 600 หน้า พิมพ์ด้วยกระดาษอาร์ตมัน 4 สี ทั้งเล่ม ปกแข็งเย็บกี่อย่างดี พร้อมกล่องใส่ ปั้มนูนทองอย่างสวยงาม และโปสเตอร์ขนาด 20 คูณ 24 นิ้ว สำหรับเข้ากรอบบูชา

 

 

IMG_9623_resizeเนื้อหาโดยย่อหนังสือสมเด็จพระสังฆราช ประกอบด้วย 7 หมวด หมวดที่ 1 ประวัติพุทธศาสนา หมวดที่ 2 สังฆราช หมวดที่ 3 สมเด็จพระสังฆราช หมวดที่ 4 สมเด็จพระราชาคณะ (ชุดปัจจุบัน) หมวดที่ 5 พระพุทธศาสนากับสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย หมวดที่ 6 วัดประจำรัชกาล และหมวดที่ 7 ภาคผนวก
สมเด็จพระสังฆราช คือ ประมุขสูงสุดของพุทธศาสนจักรของไทย ตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราช จึงมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อความเจริญก้าวหน้าของพระพุทธศาสนาในทุกๆ ด้าน สมเด็จพระสังฆราช ในยุคกรุงรัตนโกสินทร์ มีทั้งหมด 19 พระองค์ และมีประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช 1 รูป ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช 1 รูป จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะได้บันทึกประวัติ พระประวัติ และพระคุณูปการด้านต่างๆ ทั้งหมดไว้ให้อนุชนคนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้

 

 

IMG_4920 บทบาทของสมเด็จพระสังฆราชแต่ละพระองค์นั้น มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อพัฒนาการความเจริญก้าวหน้าของพระพุทธศาสนาในประเทศไทย ที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและเชื่อมโยงกัน เช่น การปกครองคณะสงฆ์ไทย การศึกษาของคณะสงฆ์ไทย รวมถึงการส่งพระสงฆ์ออกไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในนานาประเทศด้วย
นอกจากนั้นแล้ว สมเด็จพระสังฆราช ยังเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ แต่ละพระองค์ทรงมีพระจริยวัตรที่งดงาม เป็นแบบอย่างให้กับชาวพุทธได้ดำรงตนอยู่ในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า หนังสือ สมเด็จพระสังฆราชนี้ จึงเป็นหนังสือที่ทรงคุณค่ายิ่ง ทั้งทางด้านประวัติศาสตร์ และทางด้านจิตใจของชาวพุทธ ผู้อ่านหนังสือเล่มนี้จะได้เห็นแบบอย่างที่ดีงามที่ควรน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติให้เกิดผลดีกับชีวิตของตนเองและสังคม

 

 

IMG_9649_resize
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อรวบรวมเรียบเรียงประวัติ พระประวัติและพระกรณียกิจของสมเด็จพระสังฆราชทั้ง 19 พระองค์ และประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช 1 รูป ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช 1 รูป ให้พุทธศาสนิกชนได้ศึกษาเรียนรู้
2. เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระสังฆราชทั้ง 19 พระองค์ ในฐานะที่เป็นประมุขสูงสุดของคณะสงฆ์ไทย ทรงอุทิศพระองค์เพื่อปกป้อง คุ้มครอง และเผยแผ่พระพุทธศาสนาจนมีความเจริญรุ่งเรืองมาถึงยุคปัจจุบัน
3. เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ รวมถึงพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ ที่ได้ถวายความอุปถัมภ์พระพุทธศาสนา
4.เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลให้กับพุทธศาสนิกชน ได้เรียนรู้วิวัฒนาการของพระพุทธศาสนาในประเทศไทย ที่มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง โดยมีสมเด็จพระสังฆราช ทรงเป็นประธานในการบริหารกิจการต่างๆ ของคณะสงฆ์
5. เพื่อบันทึกเป็นประวัติศาสตร์แห่งวงการพระพุทธศาสนาในยุคกรุงรัตนโกสินทร์ ให้อนุชนคนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้ และนำไปเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติให้เกิดความดีงามกับชีวิตยิ่งๆ ขึ้นไป
6.เพื่อสนับสนุนการทำงานขององค์กรด้านการกุศล มูลนิธิ สมาคม ชมรม โรงพยาบาล โรงเรียน สถานศึกษา เป็นต้น ในการหาทุนทรัพย์เพื่อสนับสนุนด้านการศึกษา การสาธารณกุศล และด้านสาธารณประโยชน์ อันเป็นประโยชน์ต่อสังคม ประเทศชาติ บ้านเมือง
ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สพวช. โทร.081 5063221

ณ. หนูแก้ว